Algemene voorwaarden (totaal 6 pagina’s)

Edward Schriever
Ongedierte Bestrijding Midden Nederland
Building-Care Midden Nederland

 • Kruipruimte isolatie
 • Gevelreiniging en impregneren
 • Polymeer chemisch Balkoprestauratie
 • Muizenwering
 • Vogelwering
 • Zwambestrijding

Artikel 1

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van werkzaamheden geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

Artikel 2

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd. Dan wel, bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Prijzen

Wegens het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.

In geval van wijziging van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.

De prijs die is vastgelegd in de offerte. En is 2 maanden geldig.

Artikel 4 Uitvoering der werkzaamheden

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de wijze en volgens het/de tijdstip(pen) als overeengekomen. Uitgaande van normale werktijden en werkdagen. Eventueel avond, weekend, en nachtwerk tegen meerprijs.

Edward Schriever ,Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door of onder direct toezicht van een daartoe deskundige persoon.

Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.

De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland direct na aankomst met de werkzaamheden kan aanvangen.

Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc.

Een eventuele weigering om toegang te verlenen, ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.

Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland vergoeden. En zo mogelijk dat bedrijf in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de betreffende werkzaamheden te verrichten.

De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland ligt zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan. En, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.

Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.

Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd.

Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond -en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 extra in rekening gebracht.

Dit geldt ook voor extra reiskosten/voorrijkosten.

Meer en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.

Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland het recht te vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen indien dat mogelijk is.

De meerdere of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland bovendien recht zal hebben op vergoeding van al ontstane doch al niet gebleken kosten.

De hierboven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%.

Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland heeft te allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling te verlangen.

Bij verkoop heeft verkoper te allen tijde het recht volledige betaling te verlangen vóór het tijdstip van aflevering.

Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn. Evenals andere bijkomende kosten.

Artikel 7 Reclames

Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen of geleverde producten binnen 14 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Zolang op een reclamering door Edward Schriever,  Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Niet-nakoming en beëindiging

Indien niet-nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond -en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand of transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.

In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, alsmede in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door of namens Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland verplicht zich in te spannen om de afgesproken werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat.

De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland Building-Care Midden Nederland zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen. Tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland.

 In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

Bij het verkopen van producten garandeert Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland dat deze zijn toegestaan in Nederland.

Iedere aansprakelijkheid van Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland.

Voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland.

In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht.

Artikel 10 Opzegging en beëindiging

Doorlopende overeenkomsten waarvan de looptijd een periode van 12 maanden te boven gaat, zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden. Doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode waarvoor de overeenkomst in eerste instantie is aangegaan.

Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit te de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland, gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, evenals een percentage van ten minste 60% van het bedrag, dat met de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving en betaling van alle tot dan gemaakte kosten.

Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet.  Zonder rechterlijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegen het Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland overdragen aan een derde.

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amersfoort e.o.

Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12 Levering en eigendomsovergang

De producten zullen worden afgeleverd af magazijn van Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland.

De aangegeven leverdatum zal gelden als een streefdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Zodra de koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereed liggen, dan wel, bij gebreke daarvan, vanaf het tijdstip van aflevering, zullen de producten voor rekening en risico van koper zijn.

14 dagen terugbrenggarantie geleverde of nog te leveren goederen gaan in bij akkoord overeenkomst, uit gesloten zijn speciaal bestelde artikelen, materialen.

De eigendom van de betrokken producten zal op koper overgaan op het tijdstip waarop Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland, volledige betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag.

Artikel 13 Polymeer chemisch Balkkopherstel

Op de werkzaamheden van polymeer chemisch balkkoperstel kan, indien uitdrukkelijk van tevoren aangegeven, garantie voor de duur van 10 jaar worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 1. De balklaag/constructie mag niet zwaarder worden belast dan dat dit oorspronkelijk was, tenzij dit anders is aangegeven;
 2. Het houtwerk moet droog blijven, d.w.z. minder dan 20% vocht. Een te hoog vochtpercentage zal zwamvorming en dus rot bevorderen;
 3. Garantie kan alleen worden gegeven, indien er tevens houtconservering is toegepast m.b.t. houtaantasters.

Her-inspectie na 5 jaar is verplicht, anders vervalt de garantie. Bij de her-inspectie wordt een rapport opgemaakt. Er zijn tevens kosten verbonden aan de her-inspectie. De opdrachtgever dient zelf een afspraak te maken met Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland.

 1. Voor her-inspectie.
 2. Als herstelde delen eerder dan 7 dagen na het gieten van epoxy belast worden, is garantie niet van toepassing.
 3. Niet geïnjecteerde of onbereikbare delen vallen niet onder de garantie.
 4. Indien de opdrachtgever eist, of wenst dat wij epoxy verwerken terwijl de temperatuur beneden de 5º ligt, is dit op risico van de opdrachtgever en vervalt de garantie.

Artikel 14 Het bestrijden van hout aantastende insecten, schimmels c.q. zwammen en

Preventief beschermen van hout

 1. Het te behandelen hout moet in overeenstemming met afspraken in het inspectierapport of in de offerte zo goed mogelijk bereikbaar zijn.
 2. De te behandelen ruimtes moeten ontruimd worden, indien wij goederen moeten verplaatsen, zal dit extra verrekend worden.
 3. Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn, een en ander als aangegeven in het inspectierapport.

Lekkages moeten spoedig worden verholpen.

 1. Het te behandelen hout moet spuit klaar zijn.

Indien dit niet het geval is, zal Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland het spuit klaar maken.

Dit wordt als meerwerk spuit klaar maken opgegeven.

Zo niet, dan gaat Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland

Er van uit dat alles spuit klaar is.

 1. Indien er volgens afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen deze zeer goed door de opdrachtgever te worden afgedekt met deugdelijke folie.
 2. Levensmiddelen, ook aardappelen en uien in schuur, dienen altijd verwijderd te worden door opdrachtgever.
 3. Open vuur en vooral ook “waak vlammen ”moeten vooraf door de opdrachtgever worden gedoofd.
 4. Huisdieren mogen gedurende de behandeling, evenals tot 48 uur na de behandeling niet in de te behandelen ruimte verblijven.

Geldt 12 uur voor de aangrenzende vertrekken.

Let hierbij ook op vogels en vissen.

 1. Elektronische apparatuur, tl’s etc. moeten door de opdrachtgever deugdelijk afgedekt en ontkoppeld worden; plexiglas, vloerbedekkingen, natuurstenen vloeren, boeken etc. moeten eveneens deugdelijk worden afgedekt.
 2. Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen behandelde ruimtes en aangrenzende ruimtes 48 uur niet worden betreden.
 3. Indien het een “open ”dakconstructie betreft (d.w.z. zonder beschot) moeten vijvers buiten ook goed worden afgedekt door opdrachtgever.

Lekkages ontstaan op onderliggende plafonds etc. zijn niet voor rekening van. Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland

 1. Garantie op alle door ons behandelde delen zijn volgens de Nederlandse Vereniging Voor Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB).

D.w.z. op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en onbehandelde delen wordt geen garantie gegeven.

Dit geldt ook voor delen die in de was staan bij bijvoorbeeld meubels, vloeren etc.

 1. Inspectierapporten hebben alleen betrekking op de door het ongediertebestrijdingsbedrijf bekeken en bereikbare delen.

Dit geldt tevens voor adviezen. Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland

Kan niet aansprakelijk gesteld worden voor delen die niet bekeken konden worden bij de inspectie.

 1. Na de behandeling is het mogelijk dat u toch nog hoopjes boormeel aantreft.

Dit betekent dat de poppen imago’s zijn geworden en dat deze zich toch nog een weg naar buiten proberen te vreten.

Zij zullen echter sterven.

 1. Boktoraantastingen dienen door het ongediertebestrijdingsbedrijf open gemaakt te worden, waardoor zichtbare schade aan de constructie ontstaat.

Dit is nodig voor een afdoende bestrijding.

Indien bij de inspectie geen boktorsporen waren aangetroffen en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden berekend. Dit in overleg met de opdrachtgever.

Indien zich vleermuizen ophouden in de kap van een gebouw en dit bekend is bij de opdrachtgever, moet dit vroegtijdig gemeld worden bij Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland

 1. Dit geldt ook voor kerkuilen. Alle beschermde diersoorten mogen geen slachtoffer worden.
 2. Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
 3. Meerwerk als gevolg van het niet uitvoeren van punt A, B, D, E, F, I, K, en O zal doorberekend worden.
 4. Ook het gebruik van extra vloeistof en meerspuitwerk zal als meerwerk verrekend worden.

Artikel 15 Werkomstandigheden polymeer chemisch balkkopherstel

 1. Werkruimten waar in door ons gewerkt moet worden, dienen bereikbaar te zijn. Tevens moeten vloeren, goederen en dergelijke deugdelijk afgedekt zijn.
 2. De werktemperatuur dient, in ieder geval bij het verwerken van de epoxy, 8º of hoger te zijn. De opdrachtgever dient zelf eventueel te zorgdragen voor kachels/verwarming.

Artikel 16 Muizenwering / Rattenwering

 1. De kwaliteit van het werk, garanderen wij zodra onze werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 2. Indien installateurs, elektriciens, bouwvakkers en dergelijk, nádat wij onze wering hebben aangebracht, gaten, sparingen en dergelijke maken, moet dit weer deugdelijk worden dichtgezet.

Artikel 17 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever kan in het kader van de uitvoering van een opdracht of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over opdrachtgever en/of personen die verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor opdrachtgever (laten) verwerken door Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland. Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland, zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland, gaat zorgvuldig om met de door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland. En worden niet aan derden verstrekt, Pagina 3 van 7 behoudens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en/of de gevallen waarin Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland, hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. Ingeval van een data lek zal opdrachtgever, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland, zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart Edward Schriever, Ongedierte Bestrijding Midden Nederland, Building-Care Midden Nederland voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven door opdrachtgever van de AVG.

Opgesteld te Nijkerk
Op 15-03-2020

 

ongedierte bestrijding midden nederland